Quy chế Quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Bình Định

Thứ tư - 28/02/2018 21:46
     
                       SỞ DU LỊCH BÌNH ĐỊNH                                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH                                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                                                    Bình Định, Ngày     tháng    năm 2018
 
QUY CHẾ
Quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử
Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Bình Định
(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-TTTTXTDL, ngày   tháng   năm 2018 của Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Bình Định)
Chương I:
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Quy định chung
Trang Thông tin điện tử (Website) của Trung tâm thông tin xúc tiến du lịch Bình Định (TTTTXTDLBD) là một kênh thông tin của Trung tâm được triển khai trên mạng Internet với mục đích xây dựng, cập nhật quảng bá xúc tiến du lịch của tỉnh Bình Định, là trang thông tin chính thức về du lịch của tỉnh với các nội dung đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thông tin và truyền thông.
Việc quản lý, sử dụng, khai thác thông tin trên Website được thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước và những nội dung nêu tại Quy chế này.
Điều 2. Địa chỉ, ngôn ngữ và nội dung Website
          1. Địa chỉ: http://www.dulichbinhdinh.com.vn
        hoặc http://www.binhdinhtravel.com.vn
          2. Wesite được thể hiện bằng 02 ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh
          3. Thông tin đưa lên Website phải thực hiện theo quy định và tuân thủ các quy định của Nhà nước về sở hữu trí tuệ, bảo mật và an ninh thông tin.
Chương II
TRÁCH NHIỆM CỤ THỂ CỦA BAN BIÊN TẬP
Điều 3: Ban Biên tập Website
          1. Ban Biên tập Website được thành lập theo quyết định Số 127/QĐ- TTTTXTDL ngày 23/06/2017 của Giám đốc Trung tâm. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
          2. Ban Biên tập có trách nhiệm quản lý toàn bộ thông tin của Website và thực hiện biên tập, duyệt tin, xác thực tin và cập nhật xuất bản tin lên Website.
Điều 4: Trách nhiệm các thành viên Ban Biên tập
 1. Trưởng Ban Biên tập:
 1. Chịu trách nhiệm chung về các nội dung thông tin đã đăng lên Website;
 2. Định hướng chủ đề, nội dung thông tin;
 3. Quyết định phân công thành viên Ban Biên tập; công nhận đội ngũ cộng tác viên;
 4. Duyệt sử dụng tin, bài, tài liệu từng số bản tin. Quyết định việc cải chính sai sót hoặc thu hồi tin, bài, tài liệu đã đăng lên website khi cần thiết;
 5. Làm việc với phóng viên báo chí, cộng tác viên về nội dung bản tin.
          2. Phó trưởng Ban Biên tập:
 1. Phụ trách quản trị. Chịu trách nhiệm về hoạt động Website;
 2. Tổ chức thẩm định các nội dung thông tin gửi đến trước khi đưa lên Website;
 3. Chỉ đạo việc lưu trữ thông tin (trên giấy, máy tính, đĩa CD);
 4. Duyệt thông tin, đánh giá bài, chỉ đạo thông tin hằng ngày trên website;
 5. Phụ trách biên tập thông tin về: phân công chuyên môn, kiểm soát an ninh thông tin hằng ngày.
3. Tổ thư ký:
 1. Giúp Trưởng ban thu thập tin, bài, tài liệu theo yêu cầu, chủ đề từng kỳ; quản lý chỉnh sửa nội dung tin bài, đề xuất việc in ấn, phát hành và phân phối bản tin; tham gia viết tin bài theo sự phân công;
 2. Là đầu mối tiếp nhận tin, bài, tài liệu để chuyển đến các thành viên trong Ban Biên tập xử lý; xem xét lần cuối trước khi trình lãnh đạo Ban Biên tập duyệt;
 3. Chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất, kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Biên tập;
 4. Đề xuất, thực hiện các chế độ, chính sách phục vụ công tác viết tin, biên tập, đăng lên website;
 5. Tổ chức cập nhật thường xuyên các văn bản chỉ đạo của cấp trên, các công văn đi, đến, đảm bảo tính kịp thời và chính xác các thông tin đã được Ban biên tập duyệt;
 6. Lưu trữ, thống kê số lượng tin bài. Lập bảng thanh toán tiền nhuận bút.
          4. Biên tập viên:
 1. Phụ trách biên tập các tin, bài, tài liệu theo từng nội dung chuyên mục được phân công, đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, chính xác và theo quy định nguồn thông tin thích hợp;
 2. Biên tập viên theo phân công của lãnh đạo ban biên tập có trách nhiệm đi dự và lấy tin về các hoạt động liên quan;
 3. Đề xuất danh sách và tham gia tổ chức mạng lưới cộng tác viên nhằm mục đích tạo nguồn cung cấp thông tin ổn định phục vụ biên tập tin theo chuyên mục phụ trách;
 4. Nghiên cứu, đề xuất biện pháp và phương hướng nâng cấp hoạt động Website phù hợp với yêu cầu phát triển thông tin của đơn vị;
 5. Thường xuyên tham gia theo dõi tiến độ cập nhật thông tin đăng trên Webstie theo quy định đã cấp phép;
 6. Đồng chí phụ trách công nghệ thông tin của đơn vị: có trách nhiệm giữ mật khẩu admin, trực tiếp cập nhật thông tin đăng trên Webstie theo quy định đã cấp phép. Đảm bảo sự an toàn và bảo mật thông tin, các giải pháp an ninh mạng liên quan trực tiếp đến Website của đơn vị.
          5. Cộng tác viên:
          Tham gia viết bài, cung cấp thông tin, hình ảnh thuộc tất cả các lĩnh vực hoạt động liên quan đến du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định, chịu trách nhiệm về bản quyền bài viết và hình ảnh. Tin bài chưa được đăng trên báo, tạp chí, webste khác.
Chương III
QUY ĐỊNH VỀ THU THẬP, CUNG CẤP, KIỂM DUYỆT
VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN LÊN WEBSITE
Điều 5. Nguồn thu thập thông tin
 1. Thông tin và hình ảnh giới thiệu về vị trí địa lý, kinh tế xã hội, các di tích lịch sử văn hóa, các danh lam thắng cảnh, các điểm đến du lịch, các tour du lịch đặc sắc,... trên địa bàn tỉnh Bình Định; các thông tin giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Trung tâm; các văn bản pháp quy chỉ đạo điều hành.
 2. Các thông tin về hoạt động xúc tiến du lịch, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Bình Định.
 3. Thông tin về các doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn,... có liên quan đến lĩnh vực du lịch, kinh tế - xã hội.
 4. Các thông tin về điện thoại, địa chỉ trợ giúp du khách như: an ninh, y tế, giao thông, ngân hàng,...
 5. Các nguồn thông tin từ cơ quan Trung ương - Bộ, cơ quan địa phương, cơ quan thông tấn, báo chí... liên quan đến lĩnh vực Du lịch và một số lĩnh vực khác.
Điều 6. Quy định về cung cấp thông tin
 1. Các thông tin khi cung cấp phải đảm bảo tính chính xác, trung thực. Đối với các thông tin thu thập thì phải ghi rõ xuất xứ nguồn tin. Nghiêm cấm hành vi vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Báo chí, Pháp lệnh bí mật nhà nước...
 2. Tất cả các văn bản phải sử dụng các phông chữ của Bộ mã tiếng Việt Unicode, TCVN 6909 - 2001.
Điều 7. Kiểm duyệt và Cập nhật thông tin
 1. Tất cả các thông tin cập nhật lên Website của TTTTXTDLBD đều phải được Ban Biên tập kiểm duyệt bản gốc. Những tin liên kết phải ghi rõ nguồn cập nhật.
 2. Thời hạn kiểm duyệt:
- Đối với những tin, bài thông thường (phản ánh những tin tức, sự kiện, hoạt động xúc tiến du lịch, tin chuyên ngành...), chậm nhất 01 ngày.
- Đối vói những tin, bài có tính chất nghiên cứu, tổng kết, đánh giá... không quá 02 ngày.
 
Chương IV
CHẾ ĐỘ CHI TRẢ TIỀN NHUẬN BÚT, THÙ LAO
Điều 8. Các khái niệm về nhuận bút, thù lao
 1. Nhuận bút là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho tác giả hoặc đồng tác giả; chủ sở hữu tác phẩm hoặc đồng chủ sở hữu tác phẩm khi tác phẩm được sử dụng.
 2. Thù lao là khoản tiền do bên sử dụng tác phẩm trả cho các cá nhân, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến tác phẩm và cung cấp thông tin cho website của Trung tâm.
Điều 9. Cách tính tổng nhuận bút, thù lao của một tác phẩm
1. Định mức hệ số nhuận bút, thù lao đối với từng loại tác phẩm được quy định cụ thể như sau:
TT Thể loại Đon vị tính Hệ số nhuận bút
1 Bài viết Trang(1) 1
  - Hình ảnh kèm theo bài viết Cái Ảnh chụp: 0.4
Ảnh sưu tầm: 0.2
3 Tin Video(2) Phút 0.7
4 Trả lời chính sách Bài/tin 0.3
5 Chi cho Ban biên tập(3) Bài/Video/Album ảnh 1
6 Tin sưu tầm, biên tập lại (kể cả hình ảnh) Tin 0,2
7 Ảnh(4) Cái 0,7
8 Sưu tầm, biên tập lại Video clip Clip 2
(1): Một trang A4 tương đương 500 chữ (cỡ chữ 14).
(2): Phim video về du lịch Bình Định.
(3): Chi cho sửa tin, duyệt tin, xác thực tin, xuất bản tin, duyệt video, ảnh. (Trong đó Trưởng ban: 50%, Phó trưởng ban: 50% trên tổng chi)
(4): Ảnh đẹp về thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, con người… Bình Định
2. Cách tính nhuận bút của một tác phấm
Nhuận bút = hệ số nhuận bút* giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút.Trong đó: giá trị một đơn vị hệ số nhuận bút bằng 10% mức tiền lương tối thiểu do nhà nước quy định tại thời điểm đăng bài viết, tin viết.
Điều 10: Mức thù lao hàng tháng Ban biên tập
Mức thù lao hàng tháng cho Ban biên tập bằng 20% trên tổng nhuận bút (tin/bài, video, ảnh) trong tháng của đơn vị. Trong đó Trưởng ban: 40%, Phó trưởng ban: 30%, Tổ Thư ký : 15%, Quản trị mạng website: 15% trên tổng mức thù lao hàng tháng.
 
Điều 11. Kinh phí hoạt động
Kinh phí sử dụng từ nguồn kinh phí thu hợp pháp từ việc quản cáo trên website, từ nguồn kinh phí xúc tiến đã cấp. Ban lãnh đạo Trung tâm có trách nhiệm dự trù kinh phí sửa chữa, nâng cấp website; kinh phí chi trả tiền nhuận bút, thù lao cho website Trung tâm trình Sở Tài Chính thẩm định, trình ủy ban Nhân dân Tỉnh phê duyệt.
Chương V
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 12. Khen thưởng và xử lý vi phạm
 1. Các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao sẽ được xem xét khen thưởng.
 2. Các cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao, tùy theo mức độ vi phạm mà xem xét xử lý kỷ luật theo quy định; Các cá nhân vi phạm các quy định trong quy chế này hoặc các quy định của pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và Thông tin điện tử trên Internet sẽ xử lý theo quy định.
Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 13. Tổ chức thực hiện
 1. Thành viên Ban Biên tập có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế này. Giám đốc trung tâm có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, kiểm tra chặt chẽ quá trình thực hiện Quy chế này.
 2. Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh, vướng mắc, Ban Biên tập Website TTTTXTDLBD có trách nhiệm tổng hợp những ý kiến đóng góp và đề xuất, trình Giám đốc trung tâm điều chỉnh, bổ sung kịp thời.
 3. Quy chế này thay thế cho Quy chế cũ được ban hành kèm theo quyết định số 107/QĐ-TTTTXTDL ngày 07/7/2017./.
 
 

Tác giả bài viết: TTTTXTDLBD

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây